Direkte til indholdet

Sundhedslinjen

Danskuddannelse 3 for dig, der gerne vil bruge din sundhedsfaglige uddannelse i Danmark.

English below.

På Sundhedslinjen får du:

 • Uddannelse i dansk med fokus på mundtlig kommunikation og udtale
 • Kommunikationstræning med fokus på patientkommunikation
 • Sundhedsdansk med fokus på ordforråd og samtalesituationer, du finder i sundhedsvæsenet
 • Undervisning i dansk kultur, arbejdspladskultur og det danske sundhedsvæsen
 • Undervisning fem dage om ugen med fuld tilstedeværelse, og derudover obligatoriske, daglige opgaver
 • Ikke automatisk et job i det danske sundhedsvæsen. Men du får de bedst mulige forudsætninger for at søge job bagefter.

På Sundhedslinjen går du på hold med andre, der ligesom dig har en sundhedsfaglig uddannelse og drømmer om at arbejde i det danske sundhedsvæsen. Dine undervisere har erfaring med at undervise udenlandske sygeplejersker og læger i dansk, og du vil blive undervist i både almindeligt hverdagsdansk og i sundhedsdansk. Du bliver klædt bedst muligt på til at bestå modultestene på Danskuddannelse 3 – og til at varetage arbejdsopgaverne i det danske sundhedsvæsen.

På Sundhedslinjen vil du lære om dansk kultur og arbejdspladskultur, og om kultur og normer i det danske sundhedsvæsen. Du vil lære om, hvad en arbejdsgiver forventer af dig, hvordan du taler med patienter, hvordan du yder omsorg og pleje for patienter, hvad du gør, hvis der er noget, du ikke forstår og meget mere, der vil øge dine chancer for at få succes som medarbejder i det danske sundhedsvæsen.

I mere end 15 år har Sprogcenter Vejle samarbejdet med Sygehus Lillebælt (Vejle og Kolding Sygehuse) om at uddanne udenlandske læger og sygeplejersker i dansk, sundhedsdansk og kulturforståelse, inden de kommer ud i deres arbejde på sygehuset. Derfor vil du på Sundhedslinjen møde undervisere, der har erfaring med netop det område, du ønsker at arbejde indenfor, og du kommer til at deltage i ekskursioner og temadage, og møde gæsteundervisere og udenlandsk sundhedspersonale fra både Sygehus Lillebælt og Psykiatrien.

Hvem?

Sundhedslinjen er for kursister, som bliver visiteret til Danskuddannelse 3, og som er uddannet læge eller sygeplejerske og gerne vil opnå autorisation i Danmark.

Hvornår?

Vi starter de første hold på Sundhedslinjen til september 2024.

Undervisningen kommer til at ligge i tidsrummet:

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 13.15.

Hvor?

Undervisningen foregår primært på Sprogcenter Vejle. Men noget af undervisningen på de højere moduler vil foregå på Kolding Sygehus.

Hvad kan jeg forvente?

Du kan forvente:

 • et meget intensivt forløb.
 • at møde engagerede og erfarne undervisere.
 • at vi stiller høje krav til dig. Der er mødepligt og obligatoriske opgaver hver dag. Du skal deltage aktivt i undervisningen og lave dit hjemmearbejde, for at du kan være kursist på Sundhedslinjen.
 • at du bliver forberedt til at varetage et job i det danske sundhedsvæsen – både sprogligt og i dit kendskab til arbejdskulturen.

Hvis ikke du lever op til kravene på Sundhedslinjen, kan du blive taget af holdet. Så vil du komme på et almindeligt Danskuddannelses-hold. Det er til enhver tid Sprogcenter Vejles undervisere og visitatorer, der vurderer, om du lever op til kravene på Sundhedslinjen.

Pris:

Har du ret til gratis Danskuddannelse, er Sundhedslinjen gratis for dig.

Kontakt os for at høre om dine muligheder, hvis du ikke længere har ret til gratis Danskuddannelse.

Hvordan kommer jeg med?

Hvis du er interesseret i at komme med på Sundhedslinjen, kan du registrere dig på listen herunder. Du er ikke tilmeldt Sundhedslinjen, når du skriver dig på listen. For at blive tilmeldt skal du til en samtale med vores visitator. Når du registrerer dig på listen her, kontakter vi dig i løbet af august måned med information om tilmelding, samtale, opstart og så videre. Så du skal skrive dig på listen, for at du kan blive tilmeldt senere.

Tilmeld dig listen her.

 

 


 

Sundhedslinjen - The Healthcare Programme

The official Danish Language Programme 3 for healthcare professionals, who wish to utilise their qualifications in Denmark.

Course features:

 • Danish language education with emphasis on oral communication and pronunciation.
 • Communication training with focus on effective patient communication.
 • Healthcare-specific Danish focusing on vocabulary and conversational situations relevant to the healthcare system.
 • Cultural understanding, providing insights into Danish culture, workplace norms, and the healthcare system.
 • Intensive schedule with classes five days per week with full attendance required, plus mandatory, daily assignments.
 • Career preparation: While completing the course does not guarantee a job, it provides you with the best possible conditions for seeking a job in the Danish healthcare system.

In our Healthcare Programme, you will study alongside others who, like you, have a healthcare education and aspire to work within the Danish healthcare system. Your teachers have extensive experience teaching Danish to foreign nurses and doctors, covering both everyday Danish and healthcare-specific Danish. You will be prepared for the module tests in the Danish Education Programme 3 – as well as managing a job in the Danish healthcare system.

In the Healthcare Programme, you will learn about Danish culture and workplace norms, as well as cultural expectations within the Danish healthcare system. You will understand employer expectations, patient communication, how you are expected to care for and nurse patients, and how to address misunderstandings and unfamiliar situations. This comprehensive training will significantly improve your chances of success as an employee in the Danish healthcare system.

For more than 15 years, Language Center Vejle has collaborated with Sygehus Lillebælt (Vejle and Kolding Hospitals) to train foreign doctors and nurses in Danish language acquisition, healthcare-specific terminology, and cultural understanding before they commence work at the hospital. Therefore, you will engage with teachers experienced in your target field, in addition to participating in excursions and courses and interacting with guest lecturers and foreign healthcare staff from Sygehus Lillebælt and the Psychiatry.

For whom?

The Healthcare Programme is for students assessed for the Danish Education Programme 3, who are trained as doctors or nurses and seek Danish authorisation.

When?

The first Healthcare Programme will begin in September 2024.

Classes will be scheduled within the timeframe:

Monday - Friday: 8:00 a.m. - 1:15 p.m.

Where?

Classes are mainly held at Language Center Vejle (Sprogcenter Vejle), but in the higher levels, classes will sometimes take place at Kolding Hospital.

What to expect:

 • A very intensive course.
 • Highly committed and experienced teachers.
 • High demands with mandatory attendance and assignments every day. Active participation and homework completion are required.
 • To be prepared for managing tasks in the Danish healthcare system, both linguistically and culturally.

Failure to meet the Healthcare Programme’s requirements may result in reassignment to a regular class in the Danish Education Programme 3. At all times, it will be the teachers and counselors at Language Center Vejle who will determine if you fail to meet the requirements of the Healthcare Programme.

Cost:

If entitled to a free Danish Education Programme (Danskuddannelse), the Healthcare Programme is free of charge.

Please, contact us to discuss your options if you are no longer eligible for free Danish Education Programme.

How to Participate:

If you are interested in joining our Healthcare Programme (Sundhedslinjen), please, register on the list below. Note that registration does not mean, you are enrolled in the Healthcare Programme. To be accepted into the programme, you must have an interview with our counselors. By signing up for the list, you make sure that we will contact you in August with details on registration, interviews, start dates, and further information. Therefore, please ensure you register for the list to be considered for enrolment.

Register here.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo